યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની સરકાર દ્વારા રજુ કરવામાં આવેલ અંદાજપત્ર 2017-18 અન્વયે 'કૃષિ અને સહકાર વિભાગ' નું નામ બદલીને શું રાખવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું છે ?

કૃષિ, સહકાર અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગ
કૃષિ, પશુપાલન અને સહકાર વિભાગ
કૃષિ સહકાર અને પશુપાલન વિભાગ
ખેડૂત કલ્યાણ અને પશુપાલન વિભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
બી.પી.એલ. લાભાર્થીને આવાસ માટે ગુજરાત સરકારની કઈ યોજના અમલમાં છે ?

રાજીવ ગાંધી આવાસ યોજના
સરદાર આવાસ યોજના
મહાત્મા ગાંધી આવાસ યોજના
ઈન્દિરા આવાસ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
રાષ્ટ્રીય ઉજાલા ડેશબોર્ડ (National Ujala Dashboard) નીચેનામાંથી શાની સાથે સંકળાયેલું છે ?

ગ્રાહકોના બિલ ઓછા કરવા
આપેલ તમામ
LED બલ્બનું વિતરણ
માંગના કુલ પ્રમાણમાં ઘટાડો કરવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત અને દેશના ગામડાઓના સામાજિક વિકાસ માટેની કઈ યોજનાઓ હાથ ધરવામાં આવી છે ?

રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનાઓ
ગ્રામ્ય સેવા યોજનાઓ
રાજ્ય સેવા યોજનાઓ
સામૂહિક સેવા યોજનાઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવનાર "સંપદા" (SAMPADA) યોજના કઈ બાબત અંગેની છે ?

ફૂડ પ્રોસેસિંગ
ગૃહનિર્માણ
શિક્ષણ
ખાણકામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP