કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2022 (Current Affairs September 2022)
રેલવે મંત્રાલય દ્વારા ___ થી ___ સુધી સ્વચ્છતા પખવાડીયું મનાવાઈ રહ્યું છે ?

16 સપ્ટેમ્બર થી 2 ઓકટોબર
21 સપ્ટેમ્બર થી 4 ઓક્ટોબર
18 સપ્ટેમ્બર થી 2 ઓક્ટોબર
25 સપ્ટેમ્બર થી 10 ઓક્ટોબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP