ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેનામાંથી કઈ જોડ અયોગ્ય નથી ?

દક્ષિણ ગુજરાતના હળપતિઓનું તુર નૃત્ય
વડોદરા આસપાસના તડવીઓનું-માંડવા નૃત્ય
બળિયાદેવને રિઝવવા કે હોરામણું કરવા થતું નૃત્ય-કાકડા નૃત્ય
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
દિવાળીબેન ભીલનું નામ કયા સંગીત સાથે જોડવામાં આવે છે ?

સુગમ સંગીત
શાસ્ત્રીય સંગીત
લોકસંગીત
ફિલ્મી ગીતો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP