ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આવનારો સમય ભારતનો સુર્વણકાળ છે. - કૃદંત ઓળખાવો.

વર્તમાનકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પલાખું શબ્દનો કયો અર્થ છે ?

આંકના પાડાનો પ્રશ્ન
આલેખનો પ્રશ્નો
કૂટ પ્રશ્ન
દાખલાનો પ્રશ્ન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
સાંદીપનિ

સ્ + આં + દ્ + ઈ + પ્ + અ + ન્ + ઈ
સ્ + આં + દ્ + ય્ + ઈ + પ્ + અ + ન્ + ઈ
સ્ + આ + દ્ + ઈ + પ્ + અ + ન + ય
સ્ + અ + દ્ + ઈ + પ્ + આ + ન્ + ઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'મધુ હાલરડું ગાય છે.' - વાક્યનું પ્રેરક વાક્ય દર્શાવો.

મધુથી હાલરડું ગવાતું નથી
મધુ હાલરડું ગવડાવે છે.
મધુએ હાલરડું ગાયું
મધુ હાલરડું ગાતી હતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP