ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
હસવું-રમવું-રડવું એ બાળકની સાહજિક ક્રિયાઓ છે. અ કૃદંતનો પ્રકાર ઓળખાવો.

હેત્વર્થકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયું ઉદાહરણ ઉપમા અલંકારનું નથી ?

વદન સુધાકરને રહુ નિહાળી
ડોહો સોટા જેમ હાલવા ચાલવા લાગ્યો
ધીમે-ધીમે તે ડગ ધરતો - કોઈ મત્ત ગજેન્દ્રની માફક
કાચ, ઘડિયાળ અને સત્યની પેઠે ટાઈમટેબલ પણ નાજુક વસ્તુ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અલંકાર ઓળખાવો.
'ભયની કાયાને ભુજા નથી, નથી વળી સંશયને પાંખ
વિદ્યા ભણીયો જેહ, તેહ ઘૈરવૈભવ રૂડો.'

ઉપમા
શબ્દાનુપ્રાસ
આંતરપ્રાસ
અંત્યાનુપ્રાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP