ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કઈ બે નદીઓ વચ્ચેનો વિસ્તાર "ચરોતર" તરીકે ઓળખાય છે ?

વાત્રક અને સાબરમતી
નર્મદા અને ઢાઢર
સાબરમતી અને કંઠી
શેઢી અને મહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતના કાઠિયાવાડ વિસ્તારમાં નીચેના પૈકી કયા પ્રકારના જળપરિવાહ જોવા મળે છે ?

વૃક્ષાકાર
આયાતકાર
જાળીઆકાર
ત્રિજ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્યગુજરાતના પ્રદેશોમાં આવેલી રેતાળ કાંપની જમીન સ્થાનિક પ્રદેશોમાં ___ તરીકે ઓળખાય છે.

ગોરાડુ જમીન
ખારી જમીન
કાંપની જમીન
ઘેડની જમીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP