ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સંધિ બાબતે ખોટો હોય તે વિકલ્પ શોધો.

નિઃ + ધન = નિર્ધન
નિઃ + રસ = નિરસ
દુઃ + ગુણ = દુર્ગુણ
નિઃ + આહાર =નિરાહાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્ય પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
તે ખાય છે.

તેનાથી ખવાય છે
તેને ખવડાવશે
તેને ખવડાવે છે
તેની પાસે ખાવાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘બાળકે શરબત પીધું' - વાક્યને કર્મણિમાં ફેરવો.

બાળકથી શરબત પીવાશે.
બાળક શરબત પીવે છે.
બાળકે શરબત પીધું હતું.
બાળક દ્વારા શરબત પીવાયું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP