ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ સાદા વાક્યને જોડતા યોગ્ય સંયોજકને વિકલ્પમાંથી શોધો.
લાટ હોય તો લેત. કણબી છુ. નહિ લઉં.

જ્યાં...ત્યાં
અથવા, માટે
તો, પણ
પણ, એટલે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP