ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં, એશિયાનો સૌથી મોટો સોલાર પાર્ક ક્યાં આવેલો છે ?

વડોદરા (નંદેસરી)
ગોબલજ (ખેડા)
ભરૂચ (પાલજ)
ચારણકા (પાટણ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
વૃક્ષો અને ઘાસની સંયુક્ત ખેતી કયા નામે ઓળખાય છે ?

એગ્રો ફોરેસ્ટ્રી
સીલ્વીકલ્ચર
એગ્રી-હોર્ટીલ્ચર
સીલ્વી પાસ્ટોરલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતનો કયો ખેત આબોહવાકીય વિસ્તાર પાક ઉત્પાદન માટે સૌથી આદર્શ જમીનો ધરાવે છે ?

ભાલ વિસ્તાર
મધ્ય ગુજરાત
ઉત્તર ગુજરાત
દક્ષિણ ગુજરાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP