ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તું અહી શું લઈને આવેલો ? વાક્યમાં લીટી દોરેલ શબ્દ કયા પ્રકારનું સર્વનામ છે.

પ્રશ્નવાચક
અનિશ્ચયવાચક
સાપેક્ષ
દર્શક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘મીઠાં મધુ ને મીઠા મેહુલા રે લોલ’ - રેખાંકિત સંયોજક કયા પ્રકારનું છે ?

સંયોજક નથી.
વિકલ્પવાચક
સમુચ્ચયવાચક
વિરોધવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘આશીર્વાદ’ શબ્દનો વર્ણવિગ્રહ કેમ થશે ?

આ + ૨્ + શ્ + ઈ + વ્ + આ + દ
આ + શ્ + ઈ + ર્ + વ્ + આ + દ
આ + શ + ઈ + ર્ + વ્ + આ + દ
આ + શી + ર્ + વ્ + આ + દ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
શબ્દની મુખ્ય ત્રણ શક્તિઓ છે. - કઈ ?

સત્વ, રજસ અને તમસ
ઉત્તમ, મધ્યમ અને સામાન્ય
લિપી, વાણિ અને જ્ઞાન
અભિધા, લક્ષણા અને વ્યંજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP