ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘હું કરું હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા...’ - રેખાંકિત સર્વનામ કયા પ્રકારનું છે ?

સર્વનામ નથી
સ્વવાચક
જાતિવાચક
આમાંથી કોઈપણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
જમવા પધારો ઘનશયામ વ્હાલા. - રેખાંકિત કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

હેત્વર્થકૃદંત
ભૂતકૃદંત
સામાન્યકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
"કાન તળે કાઢી નાખવું" રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ :

ઠપકો આપવો
કાન બહેરા થઈ જવા
કોઈ વાત પર લક્ષ ન આપવું
કાન વડે ધ્યાનથી સાંભળવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP