ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતના સ્થાપત્યો અને તેના સ્થળ અંગેના જોડકામાંથી કયું જોડકું સાચું નથી ?

રાણ કી વાવ - પાટણ
સીદી સૈયદની જાળી - અમદાવાદ
પુનીત વન (વનસ્પતિ બાગ) - ગાંધીનગર
સુદામા મંદિર - જુનાગઢ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP