ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતના કાઠિયાવાડ વિસ્તારમાં નીચેના પૈકી કયા પ્રકારના જળપરિવાહ જોવા મળે છે ?

વૃક્ષાકાર
ત્રિજ્યા
આયાતકાર
જાળીઆકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કાથો બનાવવા માટે કાચા માલ તરીકે નીચેના પૈકી કોનો ઉપયોગ થાય છે ?

ગુગળના વૃક્ષો
શંખાવલી વનસ્પતિ
ખેરનાં વૃક્ષો
ચારોળીના વૃક્ષો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP