ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે દર્શાવેલ કહેવતો અને તેનો અર્થ દર્શાવતી જોડી પૈકી કઈ જોડી સાચી નથી ?

દૂબળા ઢોરને બગાઈઓ ઘણી - ગુના કોઈક કરે અને સજા ભોગવવી પડે બીજાને
આકડે મધ ને માખી વગરનું - કોઈ જાતની મુસીબત વિના સમૃદ્ધિ મળવાની શક્યતા હોવી
ટકે શેર ભાજી, ટકે શેર ખાજા - જ્યાં કોઈ જાતની ન્યાયબુદ્ધિ કે સારા-નરસાનો વિવેક ન હોય
ઘેર ઘેર માટીના ચૂલા - બધાં કુટુંબોમાં કંઈને કંઈ કહેવા જેવું તો હોય જ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP