ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી પ્રેરકવાક્ય શોધીને લખો.

તે બધા દાખલા ગણશે
તેણે બધા દાખલા ગણ્યા
તેને બધાં દાખલા ગણવા પડશે
તેણે દાખલા ગણાવડાવ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઉપમેય અને ઉપમાન જુદા દર્શાવવાને બદલે એક જ હોય તેમ દર્શાવવામાં આવે ત્યારે કયો અલંકાર બને છે ?

રૂપક
ઉપમા
વ્યતિરેક
ઉત્પ્રેક્ષા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP