ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કપાસની કઇ પ્રજાતિ સામાન્ય રીતે અમેરિકન કપાસથી ઓળખાય છે ?

ગોસીપીયમ હીરસુટમ
ગોસીપીયમ બાર્બાડેન્સ
ગોસીપીયમ આરબોરીયમ
ગોસીપીયમ હરબેસીયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP