ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં ફ્લોરસ્પારના જથ્થા નીચેના પૈકી કયા સ્થળે મળી આવ્યા છે ?

ઉપરના તમામ
આંબાડુંગર
ડુંગર ગામ
નૌતિટોકરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP