કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ભૂકંપનું ઉદ્ગમ બિંદુ આ નામથી ઓળખાય છે –

એપીસેન્ટર (અધિકેન્દ્ર)
કોસ્મિક સેન્ટર
સાઈઝીમિક સેન્ટર
અર્થકવેક પોઈન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આમાની કઈ આપત્તિઓની આગાહી થઈ શકે છે ?

પૂર, ચક્રવાત, દુકાળ અને સુનામી
જવાળામુખી, દાવાનળ, ચક્રવાત અને દુકાળ
ભૂકંપ, પૂર, ચક્રવાત અને દુકાળ
આગ, ઔધોગિક અકસ્માત, યુદ્ધો અને ચક્રવાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ગુજરાત રાજયમાં આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટેની મધ્યસ્થ સંસ્થા કઈ ?

ગુજરાત રાજય ઔધોગિક વિકાસ સત્તામંડળ
ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સતામંડળ
ગુજરાત રાજય શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ
ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ભારત સરકારમાં ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ કયા વિભાગ દ્વારા સંભાળવામાં આવે છે ?

મિનિસ્ટ્રી ઓફ અર્થ સાયન્સીસ
મિનિસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સ
મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ
મિનિસ્ટ્રી ઓફ એન્વાયરમેન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
અકસ્માતમાં પ્રથમ દર્શનીય પુરાવો (Prima Facie Evidence) કોને કહેવામાં આવે છે ?

તબીબી પ્રમાણપત્રને
આપેલ તમામ
સાક્ષીની જુબાનીને
પંચનામાને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP