કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ગુજરાત રાજયમાં આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટેની મધ્યસ્થ સંસ્થા કઈ ?

ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ
ગુજરાત રાજય શહેરી વિકાસ સતામંડળ
ગુજરાત રાજય ઔધોગિક વિકાસ સત્તામંડળ
ગુજરાત રાજય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સતામંડળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ધરતીકંપને કેવા પ્રકારની આપતી કહી શકાય ?

માનવસર્જિત આપત્તિ
કુદરતી આપત્તિ
ભૌતિક આપત્તિ
આકાશી આપત્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
અકસ્માતમાં પ્રથમ દર્શનીય પુરાવો (Prima Facie Evidence) કોને કહેવામાં આવે છે ?

પંચનામાને
સાક્ષીની જુબાનીને
આપેલ તમામ
તબીબી પ્રમાણપત્રને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
તમારા પાડોશી પૂરના પાણીથી વિચલિત થઈ જાય તો તમે કયા પગલાં ભરશો ?

પાડોશીને બચાવવા માટે પાણીમાં કુદી પડવું
પોલીસને ફોન કરવો.
સરક્ષિત જગ્યાએ જતા રહેવું. અગ્નિ શામક દળ (ફાયર ડીપાર્ટમેન્ટ), 108, પોલીસ અને પૂર નિયંત્રણ રૂમને આ સ્થિતિમાંથી બચવા માટે જાણ કરવી
અગ્નિ શામક દળને ફોન કરવો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ધરતીકંપથી બચવા માટે કાયમી પ્રકારનો લાંબાગાળાનો ઉપાય કયો ગણાય ?

ઊંચી ટેકરીઓ ઉપર વસવાટ કરવો.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
ભૂકંપપુફ મકાનો/રહેઠાણોનું બાંધકામ કરવું.
સ્થળાંતર કરવું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP