કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે રાજ્યના વડા પદાધિકારી તરીકે કોને નિર્દિષ્ટ કરેલા છે ?

મહેસુલ પ્રધાન
ગૃહ પ્રધાન
મુખ્યપ્રધાન
વડાપ્રધાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આપત્તિ બાદ અસરગ્રસ્તાને રાહત પહોંચાડવાનો લગતી કામગીરીનું જિલ્લા કક્ષાએ કોણ સંકલન કરે છે ?

જિલ્લા કલેકટર
રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસર
જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક
મેડીકલ ઓફીસર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
નીચેના પૈકી કઈ આપત્તિની લાક્ષણિકતા/સંભાવના ગુજરાત રાજ્ય ધરાવતું નથી ?

વાવાઝોડું
જ્વાળામુખીનું ફાટવું
ધરતીકંપ
પૂર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આમાંથી કયો વિકલ્પ જોખમને સાચી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે ?

જોખમ =સંકટ* ક્ષમતા / ભેઘતા
જોખમ = આપત્તિ / ભેઘતા* ક્ષમતા
જોખમ = આપત્તિ* ક્ષમતા × ભેઘતા
જોખમ = સંકટ × ભેઘતા / ક્ષમતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આર્પાત બાદ અસરગ્રસ્તોને રાહત પહોંચાડવાને લગતી કામગીરીનું જિલ્લા કક્ષાએ કોણ સંકલન કરે છે ?

જિલ્લા કલેકટર
રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફીસર
મેડીકલ ઓફીસર
જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP