ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરિ પ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
છાયાથી ગંધર્વના પ્રેમમાં પડાયું.

શું છાયા ગંધર્વના પ્રેમમાં પડી.
છાયા ગંધર્વને પ્રેમ કરે છે.
છાયા ગંધર્વના પ્રેમમાં પડી.
છાયા ગંધર્વને પ્રેમ કરશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેની જોડીમાંથી કઈ જોડી ખોટી છે તે શોધો.

તંત્ર - તાંત્રિક
હિંસા - હિંસક
પૈસા - પૈસાદાર
લેખક - લેખિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP