ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેની જોડીમાંથી કઈ જોડી ખોટી છે તે શોધો.

દવા - દવાઈ
લુચ્ચું - લુચ્ચાઈ
કુશળ - કુશળતા
મધુર - માધુર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'અઠે દ્વારકા' એટલે ___

દ્વારકા તરફ જવું
લાંબા વખત ધામા નાખવા
દ્વારકાની યાત્રા કરવી
અહીં જ દ્વારકા છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP