ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
___ મુઘલ બાદશાહને ધીરેલ નાણાંના બદલામાં બાદશાહે બંદરોની ઉપજ લખી આપી હતી.

શાંતિદાસ ઝવેરી
શેઠ ખુશાલદાસ
હરિદાસ
શેઠ વીરચંદદાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP