મહત્વના દિવસો (Important Days)
ગુજરાત રાજ્યના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા 'લેપ્રસી વિરોધી દિન'ની ઉજવણી કયા દિવસે કરવામાં આવે છે ?

2 ઓકટોબર
30 જાન્યુઆરી
22 ડિસેમ્બર
14 નવેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
જીવદયાના મહાન ઉદેશ્ય સાથે વિશ્વભરમાં ઉજવાતો 'વર્લ્ડ એનિમલ વેલ્ફેર ડે' કયા દિવસે મનાવવામાં આવે છે ?

4, સપ્ટેમ્બર
4, ઓકટોબર
14, નવેમ્બર
14, ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
નીચે દર્શાવેલ જોડકા યોગ્ય રીતે જોડો.
(a) World Earth Day
(b) Kargil Vijay Diwas
(c) World Red Cross Day
(d) World Heritage Day
(1) 8 May
(2) 22 April
(3) 26 July
(4) 18 April

c-1, d-2, b-3, a-4
b-3, c-4, a-1, d-2
d-2, a-3, c-4, b-1
a-2, b-3, d-4, c-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (યુ.એન.) દ્વારા કઈ તારીખ વિશ્વ યોગ દિવસ તરીકે જાહેર કરવામાં આવી છે ?

જૂન, 21
ઓગસ્ટ, 21
ફેબ્રુઆરી, 21
જાન્યુઆરી, 21

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP