ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ધારાસભ્ય દ્વારા વિધાનસભામાં પૂછાયેલ પ્રશ્નોના ઉત્તર કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે ?

કલેકટર
મુખ્યપ્રધાન
મંત્રીશ્રી
સચિવાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
રાજય લોકસેવા આયોગનાં સ્ટાફની સેવા શરતો, અંગેની જોગવાઈઓ કોણ નક્કી કરે છે ?

વિધાનસભાના સ્પીકરશ્રી
માન.રાજયપાલશ્રી
માન.હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટીસ
ચૂંટણી કમિશ્નરશ્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતના સંવિધાનમાં કઈ સેવાઓને સંસદે ઊભી કરેલી સેવાઓ છે એમ ગણવામાં આવેલ છે ?

ભારતીય પોલીસ સેવા
ભારતીય વહીવટી સેવા
ભારતીય વન સેવા
ભારતીય વહીવટી સેવા અને ભારતીય પોલીસ સેવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP