ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતીય બંધારણના કયા ભાગને બંધારણનું મેગ્નાકાર્ટા કહેવામાં આવે છે ?

મૂળભૂત અધિકારને
મૂળભૂત ફરજોને
નાગરિકતાને
રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
વિધાનસભામાં પ્રશ્નકાળ દરમિયાન ધારાસભ્યને પ્રશ્ન પૂછવાની કોણ ના પાડી શકે ?

સ્પીકર
મુખ્ય સચિવ શ્રી
મુખ્ય પ્રધાન
સંસદીય સચિવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતના બંધારણની જોગવાઈ અનુસાર નીચેના પૈકી કઈ બાબત શકય નથી ?

30 વર્ષના વ્યક્તિની રાજ્યપાલ તરીકે નિમણૂંક
ચૂંટાયેલી રાજ્ય સરકારને બરતરફ કરવી
રાષ્ટ્રપતિ સૂચવે તે રીતે રાજયના હિસાબ રાખવા
દિલ્હી સિવાયના સ્થળે સુપ્રીમ કોર્ટની બેંચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતની બંધારણીય સભા દ્વારા રાષ્ટ્રગાન 'જન ગણ મન' ને ક્યારે અધિકૃત રીતે માન્યતા આપવામાં આવી ?

26 જાન્યુઆરી, 1949
24 જાન્યુઆરી, 1950
15 ઓગસ્ટ, 1948
27 ડિસેમ્બર, 1948

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP