ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતના રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટળી લડવા માટે નીચેના પૈકી શું આવશ્યક નથી ?

લોકસભાના સભ્ય બનવા માટેની યોગ્યતા ધરાવવી
ઓછામાં ઓછા સ્નાતક સુધીનો અભ્યાસ
35 વર્ષ કે તેથી વધારે ઉંમર
ભારતના નાગિરક હોવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતીય બંધારણ મુજબ નીચેનામાંથી કયો અધિકાર મૂળભૂત અધિકાર નથી ?

સમાનતાનો અધિકાર
બંધારણીય ઈલાજોનો અધિકાર
ધાર્મિક સ્વતંત્રતાનો અધિકાર
માહિતીનો અધિકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
મનુષ્ય વેપાર અને બળજબરીથી કરાવવાની મજૂરી ઉપરના પ્રતિબંધ બાબતનો ઉલ્લેખ ભારતીય સંવિધાનના કાયદાના કયા આર્ટિકલમાં કરવામાં આવ્યો છે ?

આર્ટિકલ – 22
આર્ટિકલ – 27
આર્ટિકલ – 29
આર્ટિકલ – 23

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP