ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
સરકારી કર્મચારીઓની ફરિયાદોના ઉકેલ માટે સ્વતંત્ર ન્યાયપંચનું માળખું ઊભું કરવાની ભલામણ સૌ પ્રથમ કોણે કરી હતી ?

કાનૂન પંચ
કાકા કાલેલકર સમિતિ
જે. સી. શાહ સમિતિ
દ્વિતીય પગાર પંચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતીય નાગરિકને મત આપવાનો અધિકાર બંધારણ હેઠળ___

મૂળભૂત ફરજ છે
મૂળભૂત અધિકાર છે
રાજકીય અધિકાર છે.
દીવાની અધિકાર છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
મૂળ બંધારણમાં રાજ્યોને કેટલા વર્ગોમાં વહેંચવામાં આવ્યા હતા ?

ત્રણ વર્ગમાં
બે વર્ગમાં
પાંચ વર્ગમાં
ચાર વર્ગમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP