બાયોલોજી (Biology)
એક જાતિના સજીવો પરસ્પર સમાગમ કરી કઈ ઘટનાથી ફલિતાંડ બને છે ?

વિભેદન
વિઘટન
ફલન
વિકાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મોટાં કદનાં પ્રાણીઓનાં મૃતદેહો જાળવવાની પદ્ધતિ...

સ્ટફિંગ
ગ્રાફ્ટિંગ
સ્કેનિંગ
ક્લોનીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણ વિદ્યાના પિતા....

વ્હીટેકર
કેરોલસ લિનિયસ
હકસલી
એરિસ્ટોટલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વિજ્ઞાનની કઈ શાખા સજીવોના અભ્યાસ, ઓળખ અને પારસ્પરિક સંબંધો માટે અગત્યની છે ?

દેશધર્મવિદ્યા
વર્ગીકરણવિદ્યા
ગર્ભવિદ્યા
જીવવિજ્ઞાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રિખંડી હૃદય ધરાવતાં પ્રાણીમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

સાલામાન્ડર
લેબિયો
કટલા
મગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP