કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટર ક્ષેત્રે આગવું પ્રદાન કોનું ?

બિલ ગેઈટ્સ
સ્વામીનાથન
બિલ લિન્ટન
અબ્દુલ કલામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP