કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેકનોલોજી વપરાય છે ?

ફોટાના કિરણો
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યૂબ
ફોટોકાઈ નેસીસ ટયૂબ
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઇસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી Back Up કોને કહેવાય ?

મેગ્નેટીક ટેપ કે ડિસ્ક રાખવા માટેનું સાધન
કોમ્પ્યુટરને સક્રિય કરવું
કોમ્પ્યુટર ડેટાનું મૂળભૂત એકમ
સુરક્ષા માટેની ફાઈલની બે કે વધુ કોપીઓ રાખવી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP