કમ્પ્યુટર (Computer)
મોનિટરને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

Visual Display Unit
Visual Drawing Unit
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Visual Data Unit

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CYBER 205 એ કમ્પ્યૂટરનો ___ પ્રકાર છે.

લાઈટ વેવ ઓપરેટેડ
સુપર કમ્પ્યૂટર
મેઈન ફ્રેમ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP