કમ્પ્યુટર (Computer)
CPU નું પૂરું નામ જણાવો.

સેન્ટ્રલ પ્રોગ્રામ યુનિટ
સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ
સેન્ટર પ્રોસેસ યુનિટ
સેન્ટર પ્રોગ્રામ યુનિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
IBM નું પૂરું નામ નામ જણાવો.

International Best Machines
International Body Machines
International Business Machines
International Buyer Machines

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP