કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસના બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ડ્રેગિંગ
પોઈન્ટિંગ
ક્લિક
ડબલ ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં શું પહેલેથી જ તૈયાર કરેલી સ્લાઈડનો સમૂહ છે ?

ટેસ્ટ ટેબ્લેટ
કન્ટેન્ટ ટેમપ્લેટ
બ્લેન્ક ટેબ્લેટ
ડિઝાઈન ટેમપ્લેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP