કમ્પ્યુટર (Computer)
TBII નું પૂરું નામ શું છે ?

Transilerator Behind Indian Language
Translation Behind Intercomputer Language
Transister Behind Internet Language
Transileraitor Berween Indian Language

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 સોફ્ટવેર તરીકે શું પ્રચલિત છે ?

ઍડશીટ
વર્ડ પ્રોસેસર
ઓપરેટીંગ સિસ્ટમ
પ્રેઝન્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટર ચાલુ હોય એને ફરીથી ચાલુ કરવામાં આવે એટલે કે (Restarting Of Computer) ની પ્રક્રિયા કયા નામે ઓળખાય છે ?

શટ ડાઉન
લોગિગ ઓફ
કોલ્ડ બુટિગ
વોર્મ બુટિગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP