બાયોલોજી (Biology)
વૈજ્ઞાનિકો સજીવોનો ચોક્કસ અભ્યાસ થઇ શકે તે માટે કઈ પદ્ધતિ અગત્યની છે ?

વિતરણ પદ્ધતિ
સંગઠન પધ્ધતિ
વર્ગીકરણ પદ્ધતિ
વિતરણ પદ્ધતિ અને સંગઠન પધ્ધતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મધમાખીની ઉપયોગિતા

ડિંભની ઉપયોગિતા
મધ-ઉત્પાદન
મીણ-ઉત્પાદન
મધ-ઉત્પાદન અને ડિંભની ઉપયોગિતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કૉલેજન શું છે ?

ગોળકાર પ્રોટીન
કાર્બોદિત
તંતુમય પ્રોટીન
લિપિડ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભૂમિગત ગાંઠામૂળી પ્રકાંડ ધરાવતી નાનામાં નાની અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ કઈ છે ?

ઝામિયા પિગ્મિયા
પાઈનસ
સાયકસ
સીકોઈયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અવશોષણથી પોષણ મેળવતા એકકોષી કે બહુકોષી સુકોષકેન્દ્રીય સજીવોમાં શેનો સમાવેશ થાય છે ?

ગુચ્છી ફૂગ
યીસ્ટ અને મૉલ્ડ
કોથળીમય ફૂગ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્રની સંખ્યા કઈ પ્રક્રિયાથી જળવાય છે ?

અર્ધીકરણ
અસમભાજન
અર્ધસૂત્રીભાજન
સમભાજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP