બાયોલોજી (Biology)
હાલના તબક્કે વિશ્વમાં ઓળખાયેલી જાતિઓ......

17 થી 18 લાખ
27 થી 29 લાખ
7 થી 18 લાખ
37 થી 40 લાખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પટલવિહીન અંગિકા કઈ છે ?

આપેલ બંને
તારાકેન્દ્ર
રિબોઝોમ્સ
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોનાથી વિવિધ ભૌગોલિક વિસ્તારો, વનસ્પતિ સમૂહ અને પ્રાણીસમૂહ તૈયાર કરી શકાય છે ?

ઓળખવિધિ
ભૌગોલિક વિતરણ
નામકરણ
વર્ગીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મધમાખીઓની વસાહતમાં કુલ કેટલી કામદાર માખી હોય છે.

30,000 થી 50,000
30,000 થી 60,000
40,000 થી 50,000
40,000 થી 60,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બૅક્ટેરિયલ રંગસૂત્રમાં જનીન કોના દ્વારા ગોઠવાય છે ?

હીસ્ટોન્સ
એસડીક પ્રોટીન
બેઝીક પ્રોટીન
એક્ટિન

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી એક વનસ્પતિ સંગ્રહાલય માટે સત્ય નથી :

આધુનિક વર્ગીકરણ તૈયાર કરવાની ચાવી પૂરી પાડે.
વર્ગીકરણ સંશોધન માટે સુવિધા પૂરી પાડે.
વનસ્પતિના નમૂનાની ઓળખવિધિ પૂરી પાડે.
તેના દ્વારા બીજનિધિ ઊભા કરી શકાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP