બાયોલોજી (Biology)
સજીવોનાં વૈજ્ઞાનિક નામ માટે કઈ પદ્ધતિ જાણીતી છે ?

પાંચસૃષ્ટિ વર્ગીકરણ
આદર્શ વર્ગીકરણ
દ્વિનામી નામકરણ
નૂતન વર્ગીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્ર પાતળા તંતુ જેવા દેખાય એ કયા તબક્કાનું સૂચન કરે છે ?

ડિપ્લોટીન
પેકિટીન
લેપ્ટોટીન
ડાયકાઈનેસીસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ભૂમિનિવાસી વનસ્પતિ-જૂથમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

એકદળી
ત્રિઅંગી
દ્વિઅંગી
દ્વિદળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વિષાકતન પ્રક્રિયા એટલે શું ?

વિશિષ્ટ રસાયણનો છંટકાવ
નમૂનામાં નેપથેલીનની ગોળી મૂકવી.
વિશિષ્ટ વિષારી દ્રવ્યોનો ઉમેરો કરવો
વિશિષ્ટ રસાયણમાં ઉછેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ડાયનોફ્લેજેલેટ્સનો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

મોનેરા
પ્રોટિસ્ટા
પ્રાણીસૃષ્ટિ
વનસ્પતિસૃષ્ટિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP