સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : મહા + અંભોધિ

મહેંભોધિ
મહાભોધિ
મહૌભોધિ
મહાંભોધિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : ધનુ: + વિદ્યા

ધનુરવિદ્યા
ધનુર્વિદ્યા
ધર્નુવિધા
ધર્નુવિધા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP