સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : અભિષિક્ત

અભિઃ + સિક્ત
અધ્ય્ + સિક્ત
અભિ + શિક્ત
અભિ + સિક્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
નીચેની સંધિ માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. : જિર્ણ + ઉદ્ધાર

જિર્ણઉદ્ધાર
જીર્ણઉદ્ધાર
જીર્ણોદ્ધાર
જિર્ણોદ્ધાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : માતૃ + અર્થે

માત્રર્થે
માતાર્થે
માત્રઅર્થ
માત્રાર્થે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : શિલ્પ + અનુકૂલ

શિલ્પાનૂકૂલ
શિલ્પાનુકુલ
શિલ્પાનુકૂલ
શિલ્પનુકુલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : પુનર્ + ઉક્તિ

પુન:ઉક્તિ
પુનરોક્તિ
પુનરુક્તિ
પુનારુક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : ભૂર્જિત

ભુ + ઊજિત
ભૂ + ઊર્જિત
ભુ + ઊર્જિત
ભુ + ઉર્જિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP