સંધિ (Conjunction)
નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે ?

અધસ્ + કાય = અધ:કાય
દુસ્ + કાળ = દુષ્કાળ
નિસ્ + શબ્દ = નિશબ્દ
ધનુસ્ + ટંકાર = ધનુષ્ટંકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : માતૃ + અર્થે

માતાર્થે
માત્રાર્થે
માત્રર્થે
માત્રઅર્થ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP