સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : સત્ + ચારિત્ર્ય

સચ્ચારિત્ર્ય
સદચારિત્ર
સતચરિત્ર
સચ્ચારિત્રય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : શિલ્પ + અનુકૂલ

શિલ્પાનુકૂલ
શિલ્પનુકુલ
શિલ્પાનુકુલ
શિલ્પાનૂકૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : ભાવ + ઉદ્દેક

ભાવોઓટ્રક
ભાવોદ્રેક
ભાવેદ્રક
ભાવુદ્રક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP