સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : મહા + અંભોધિ

મહૌભોધિ
મહેંભોધિ
મહાભોધિ
મહાંભોધિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : સ્વ + ઈચ્છા + આચાર

સ્વેચ્છાચાર
સુવેચ્છાચાર
સુવાચ્છાચાર
સ્વોચ્છાચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : પુનર્ + ઉક્તિ

પુન:ઉક્તિ
પુનરોક્તિ
પુનારુક્તિ
પુનરુક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP