સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : અભિ + આસ + ઈક

આભ્યાસિક
અભ્યિાસિક
અભિયાસિક
આભ્યસિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો : વિ + અતિક્રમ

વ્યતિક્રમ
વ્યાતીક્રમ
વ્યુતિક્રમ
વ્યાતિક્રમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : સ્ત્રગ્ધરા

સ્ત્રગ્ + ધરા
સ્ત્રજ્ + ધરા
સ્ત્રક્ + ધરા
સ્ત્રક્ + ધ્રા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP