બાયોલોજી (Biology)
નૂતન વર્ગીકરણ પદ્ધતિ કોણે વિકસાવી ?

વ્હીટેકર
સર જુલિયન હકસલી
કેરોલસ લિનિયસ
એરિસ્ટોટલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નાનામાં નાની અને મોટામાં મોટી આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ અનુક્રમે કઈ છે ?

નિલગીરી, સીકોઈયા
વુલ્ફિયા ગ્લોબોઝા, નિલગીરી
વુલ્ફિયા ગ્લોબોઝા, ઝામીયા પિગ્મિયા
એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ શોધો.

આલ્ડોલેઝ - લાયેઝિસ
એસિટાઈલ કો.એન્ઝાઈમ સિન્થેટેક - લિગેઝિસ
માલ્ટેઝ - હાઈડ્રોલેઝિસ
હેક્સોકાયનેઝ - આઈસોમરેઝિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આપેલ કયું વિધાન નામાધિકરણ સાથે અસંગત છે ?

વૈશ્વિક સ્તરે કોઈ પણ સજીવનાં બે વૈજ્ઞાનિક નામ હોય છે.
બધા જ સજીવોનું નામાધિકરણ કરવા સુધીનો અભ્યાસ શક્ય ના પણ હોય.
એક વૈજ્ઞાનિક નામ અન્ય કોઈ પણ સજીવ માટે વપરાતું નથી.
સજીવોને નિયમોને અનુસરીને નામ આપવામાં આવતું નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ અને પ્રાણી-વર્ગીકરણ માટે કઇ સંસ્થાના નિયમો પાળવા પડે છે ?

ICBN અને ICZN
CZN અને IABG
IBCN અને IZCN
WCU અને WWF

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિકોષની વિશિષ્ટતા શું છે ?

કોષરસ
કણાભસૂત્ર
રિબોઝોમ્સ
કોષદીવાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP