સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : સ્વ + ઈચ્છા + આચાર

સ્વેચ્છાચાર
સ્વોચ્છાચાર
સુવાચ્છાચાર
સુવેચ્છાચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : ભૂર્જિત

ભુ + ઊજિત
ભુ + ઊર્જિત
ભૂ + ઊર્જિત
ભુ + ઉર્જિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : પુનર્ + ઉક્તિ

પુનારુક્તિ
પુનરોક્તિ
પુનરુક્તિ
પુન:ઉક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : અભિષિક્ત

અભિ + શિક્ત
અધ્ય્ + સિક્ત
અભિઃ + સિક્ત
અભિ + સિક્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : અંતર્ગર્ભ

અંતર્ + ર્ગભ
અંતર્ + ગાર્ભ
અંતર્ + ગર્ભ
અંત : + ર્ગર્ભ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : સાષ્ટાંગ

સ + અષ્ટ + અંગ
સ + અષ્ટ + આંગ
સ્ + અષ્ટ + અંગ
સા + આષ્ટ + અંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP