સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : પુનર્ + ઉક્તિ

પુન:ઉક્તિ
પુનરોક્તિ
પુનરુક્તિ
પુનારુક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : સત્ + ચારિત્ર્ય

સચ્ચારિત્રય
સતચરિત્ર
સદચારિત્ર
સચ્ચારિત્ર્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : માત્રાદેશ

માતુ + આદેશ
માતૃ + આદેશ
માત્ર + આદેશ
માતૃ + દેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : યશોજ્જવલ

યશા + ઉદ્ + જવલ
યશો + ઉજવલ
યશ + ઉદ્ + જવલ
યશ્ + ઉદ + જવલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : અંતર્ગર્ભ

અંતર્ + ગાર્ભ
અંત : + ર્ગર્ભ
અંતર્ + ગર્ભ
અંતર્ + ર્ગભ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP