સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : સાષ્ટાંગ

સા + આષ્ટ + અંગ
સ + અષ્ટ + અંગ
સ્ + અષ્ટ + અંગ
સ + અષ્ટ + આંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : ઐતિહાસિક

ઈતિહાસ + એક
ઐતિહાસ + ઈક
ઈતિ + હાસિક
ઈતિહાસ + ઈક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : ભાવ + ઉદ્દેક

ભાવેદ્રક
ભાવોદ્રેક
ભાવુદ્રક
ભાવોઓટ્રક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP