નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
દિયાનને માત્ર બોનવીટા જ ભાવે છે.

માત્ર
માત્ર, જ
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
દાદાજી, મને માત્ર પંદર રૂપિયા આપો.

માત્ર
જી, માત્ર
મને
જી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
સચીન મારી વાત માનશે ને ?

માનશે
મારી
ને
વાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય નિપાતવાળું છે ?

મહેનત કરશો તો પરીક્ષામાં પાસ થશો.
ઈશ્વર આવ્યો ને પ્રશ્ન ઊકેલી ગયો.
હું આવ્યો પણ તમે ઘરે નહોતા.
ગરમીમાં કેવળ સફેદ જ વસ્ત્રો પહેરો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ગુજરાતી અનુવાદ પણ તરતજ સ્ફૂર્યો.

પણ, જ
તરત
પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP