નિપાત
આપેલ વાક્યનો નિપાતનો પ્રકાર ઓળખાવો.
ગુરુજીને મારા પ્રણામ.

સીમાવાચક
વિનયવાચક
વિધાનમાં નિપાત નથી
ભારવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
પિતાજી, હુંયે તમારી સાથે આવીશ.

જી
યે
હું
યે, જી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ભણેલા સુદ્ધાં આવી ભૂલ કરે છે.

કરે
ભૂલ
એક પણ નિપાત નથી
સુદ્ધાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ઊર્વીતો બે મીઠાં વેણેય બોલી નહીં.

તો, ય
તો
મીઠાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ગુજરાતી અનુવાદ પણ તરતજ સ્ફૂર્યો.

તરત
પણ, જ
પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
દિયાનને માત્ર બોનવીટા જ ભાવે છે.

માત્ર, જ
માત્ર
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP