નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
તેણે મને બોલાવ્યો સુદ્ધાં નહીં.

ને
નહીં
સુદ્ધાં
તેણે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
પિતાજી, હુંયે તમારી સાથે આવીશ.

યે, જી
જી
હું
યે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
'તેની જ જોડે ધૈર્ય પણ ચાલ્યું આવે છે.' નિપાતનો પ્રકાર જણાવો.

સીમાવાચક
ભારવાચક
આધિક્યવાચક
ખાતરીવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
આ ખુલ્લી જગ્યામાં એક જ બંદીવાન ચાલતો હતો.

એક
માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
બધાય દેવોને પોતાના અલગ-અલગ વાહન છે.

ના
ને
છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP